Tula: Ang Lider ng mga Buwaya

Ang mga buwayang ganid
Ay talagang malulupit
At wala nang iniisip
Kundi mangain, manlupig
Ng mga isdang maliliit.

Isang araw naisipan
Silain ang mga tamban
Ibig nilang patunayan
Lakas at kapangyarihan
Upang sila'y katakutan.

'Di sila nagdalang-awa
Sa kanilang paninila
Punung-puno mga bunganga
Walang patid sa pagnguya
Masaya sa ginagawa.

Sila'y lubhang mga suwail
Wala ni anong panimdim
Ang tangi nilang hangarin
Mga tiyan ay busugin
At sa lahat magmagaling.

Naghahari silang hayop
Sa 'sang malawak na ilog
At ang lider nilang buktot
Ay ang may maiksing buntot
(Mukha niya'y may kulangot).

No comments:

Blog Archive