Tumataroc Hymn

1. Primero Acto

Huli sa Fiestang
Solemne nin satuyang pintacasi
Quita an cagbanua digdi
Magayagayang macuri.

Iyo ini an aldao ngonian
Satong ipag – omaw man
Ta pina – abot pa quita
Caining satuyang fiesta

Ining onse de mayo
Aldaw na maogmang gayo
Ni San Felipe San Tiago
Na apostoles ni Kristo

Makimaherac man quita
Satong mga pag iriba
Ta sindang dua naherac
Buhay ta, sa Dios hinagad

Mangag-ogma quita nanggad
Mga taga Minalabac
Pintacasing paalawan sa saquit
Na ano pa man.2. Segunda Kapitan

Oh apostoles ni Jesus
Na samong parasurog
Uya kaming minaluhod
Ugay nindong ipadagos

Decipulos na mapalad
An samuyang man na hagad
Pag kabuhay ikaherac
Banwaan ming Minalabac

Santos apostoles Santiago
Magdalitang itao mo
Ang ugmang minamaot ko
Kaining ka fiestahan mo

Apostoles na paladin
Patrones kaining banwaan
Sa helang kami ligtasanOh duwa ming parasurog
Para ampon para lingcod
Pabuhayon nindo lugod
Ang malaad ming pagtubod

Tara kamong duwang santo
San Felipe Santiago
Sa Dios hagaron nindo
Buhay mi bagsik itao

Oh! Senior San Felipe
Na samuyang pintacasi
Lilingon mo ngani kami
Kaining mga pamibi mi

Ang samuyang pangayo-ngayo
Saingdo patrones niamo
Katinamnan iparayo
Sa gabos na dumarapo

Saro pang hagad mi ngonian
Kami gabos kahiraran
Tawan ning katoninongan
Ining samong banwaanCANTO ACTO

Mga pag ririba
Mga gaya-gaya
Huli kaining fiesta
Nin satuyang banwa

Quita mangag-ogma
Mag taroc magkanta
Guibohon sainda
Ang mga pag anyaya

Itao an bunga
Sa satong mga badang
Ninda irayo man
Ang mga kararatan

4. tercero acto

Senior San Felipe Santiago
Cami mo tabangi
Sa buhay na ini

An samuyang maaot
Hagad ming padagos
Ang biyaya sa gabos

Oh senior Santiago
Apostoles ni Cristo
Amponon mo aco

Caya an marhay
Kita nang magdanay
Ugaling mahusay

Oh! Parasurog mi
Cami mo warasi
Ika bubuhay mi

Padanay lugod
Samuyang pagtobod
Pagsarig sa Dios
5. PANGHURI

Senior San Felipe
Samong Pintacasi
Dai lugod madae
Herac mong macuri

An jues de paz naman
Patin auxillar man
Saindong tabangan
Na macaotob man

Magdanay man lugod
Quita nin pagtobod
Pag omao sa Dios
Sagcod amen Jesus

No comments:

Blog Archive