Araling Pilipino o Philippine Studies?

Ano ba ang Araling Pilipino? Magkapareho ba ang kahulugan nito at ang Philippine Studies?

Ang Araling Pilipino ay pag-aaral sa kultura, wika, panitikan at lipunan ng mga Pilipino gamit ang mga kaparaanang interdisiplinarya sa kasaysayan, antropolohiya, arkitektura, araling sining, lingguwistika, araling islam, ekonomiya, pilosopiya, musika, panitikan, sosyolohiya at iba pa.

Isa sa mga pangunahing programa ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) ang Araling Pilipino. Nagmula ito sa dating Philippines Studies program. Ayon sa website ng nasabing departamento:


B.A. Araling Pilipino (Philippine Studies)

Natatangi ang B.A. Araling Pilipino sa pagsasanay ng estudyante sa interdisiplinari na pag-aaral ng kultura at ipunang Pilipino. Pang-apat na taong programa ito na mangangailangan ng 138 na yunit sa mga kursong pang-major at pangkalahatang edukasyon.

Nakaangkla ang programa sa mga susing kursong interdisiplinari at mga sandigang kurso sa wika, panitikan at kasaysayan sapagkat itinuturing ang mga ito na tagapagdala ng kultura sa kabuuan. Sa tulong ng isang tagapayo, makakapagdisenyo ang estudyante ng sariling programang naaayon sa kanyang interes. Bukod sa mga susing kurso, pipili ang estudyante ng alinmang dalawang disiplina mula sa Arte at Literatura, Agham Panlipunan, Community Development, Economics, Fine Arts, Islamic Studies, Mass Communication, Musis at iba pa para bumuo ng 39 yunit ng mga kursong pangmajor.

Panghuling kailanganin ang pagsulat ng isang tesis na gumagamit ng interdisiplinaring lapit sa isang natatanging problema, aspeto, at isyu sa lipunan at kulturang Pilipino.

Subalit pinagtatalunan pa rin ng administarasyon kung alin ba ang dapat na gamiting pangalan ng nasabing kurso. May mga nagsasabing dapat daw ibalik ang programa bilang Philippine Studies dahil mas maganda raw pakinggan at pamilyar na sa mga tao. Marami kasi ang naniniwalang mas makakaakit ng iba pang estudyante ang naturang programa kung ipapangalan ito sa English. Ayon kasi sa huling resulta ng UPCAT passers, wala nang naeengganyong kumuha ng kursong Araling Pilipino. Batay dito, mahihinuhang may epekto nga ang pangalan ng kurso sa bilang ng nais mag-enrol dito.

Subalit hindi ito makatarungang panghusga. Marahil ang isang dahilan kung bakit kakaunti na lang ang nag-eenrol sa Araling Pilipino ay ang kalikasan mismo ng naturang programa. Ibig kong sabihin, mas pipiliin ng mga kabataan na mag-enrol sa mga practical course gaya ng engineering, business administration, at mga kauri nito.

Hindi rin kaila ang malaking demand sa mga medical courses lalo na ang nursing, isama pa natin ang caregiving. Mahalaga rin ang English dahil sa malaking industriya ng call center na kinahuhumalingan ngayon hindi lamang ng mga kabataan kundi pati na rin ng kanilang mga magulang.

Sa aking palagay, wala sa wikang ginamit sa pagpapangalan ng kurso ang problema kundi nasa paraan ng pagtuturo mismo. Bilang isang Pilipino, nararapat lamang na maging prayoridad sa pag-aaral ang kulturang Pilipino - lalo na ang paggamit ng pambansang wika, ang Filipino. Subalit huwag din namang isantabi ang kahalagahan ng English bilang international language. Huwag naman sanang maging purista ang mga tagapagsulong ng wikang Filipino at ito lang ang gamiting wika sa pagtuturo sa ilalim ng programang Araling Pilipino.

No comments:

Blog Archive